POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL TITULAR DEL PORTAL, PER Al TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

La present Política de protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal”) que TRANSPORTES ESTER, S.A., (d’ara endavant “EL TITULAR DEL PORTAL”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al TITULAR DEL PORTAL per a les finalitats assenyalades.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers com ara Facebook, Twitter, Instagram, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari als diferents llocs web. Qualsevol informació personal obtinguda a través d’aquestes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i continguts. Qualsevol informació personal que sigui facilitada per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals EL TITULAR DEL PORTAL no té cap mena de control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, EL TITULAR DEL PORTAL pot accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari en aquells casos en què la configuració de l’Usuari a aquest efecte així ho permeti.

Amb finalitats de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, EL TITULAR DEL PORTAL pot registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació també pot ser utilitzada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: TRANSPORTES ESTER, S.A. és una societat espanyola inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, T 32658, F 43, S 8, H B 80589, I/A 1.
CIF: A08595431
Adreça postal: Carrer d’Eduard Maristany, 362 – 08918 Badalona (Barcelona),
Tel.+34 902 100 625
Correu electrònic: info@ester.cat
Web: www.ester.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat persegueix:

·Gestionar el registre com a usuari de la plataforma: les dades personals que ens aporti seran objecte de tractament per identificar-lo com a usuari de la plataforma i donar-li accés a les diferents funcionalitats, productes i serveis d’aquesta que estan a la seva disposició com a usuari registrat.

·Contactar amb l’Usuari a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament de SMS o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, amb relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, els productes o els serveis contractats, incloent-hi actualitzacions de seguretat de la plataforma, sempre que sigui necessari o raonable per executar-les.

·Atendre les sol·licituds o peticions que l’Usuari faci a través dels canals d’atenció al client disponibles a la nostra plataforma o a les botigues físiques, en cas que n’hi hagi.

·Gestionar els currículums tramesos a través del Portal.

·La participació en blogs, mitjançant comentaris.

·Comunicacions electròniques de naturalesa informativa o publicitària dels nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos.

EL TITULAR DEL PORTAL pot elaborar un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No prendrà decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

En el supòsit que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, EL TITULAR DEL PORTAL només accedirà a les dades personals de l’Usuari per a les quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Els membres de la xarxa social corresponent podrien accedir a qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials; si aquest fet es produeix, les interaccions es regiran segons les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. EL TITULAR DEL PORTAL no disposa de cap control ni responsabilitat respecte a aquestes entitats o a l’ús que facin de la informació de l’usuari.

Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des del TITULAR DEL PORTAL.

Les dades utilitzades, o facilitades a les comunicacions informatives i/o promocionals, són tractades pel TITULAR DEL PORTAL per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments professionals del TITULAR DEL PORTAL, per al seguiment i l’optimització de les campanyes de màrqueting portades a terme mitjançant tecnologies a aquest efecte i per a l’elaboració de perfils amb finalitats comercials..

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions pot ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat amb aquesta finalitat.

El criteri de conservació de les dades té com a base la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició dirigint la seva petició a l’adreça postal o bé a través del correu electrònic indicats més amunt.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari o perquè el tractament de les seves dades és necessari per a la gestió i el manteniment d’un contracte subscrit amb vostè. El tractament de les seves dades pot ser necessari així mateix per complir amb les nostres obligacions legals i, finalment, podem utilitzar les seves dades per assolir un interès legítim com ara poder contactar amb l’usuari i oferir-li productes i serveis que puguin ser del seu interès.

Durant quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre l’Usuari no en sol·liciti la supressió, sense perjudici dels terminis de cinc o deu anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades d’una relació contractual, establerts a l’article 1964 del Codi Civil i 121-20 del Codi Civil de Catalunya, respectivament, segons que sigui aplicable l’un o l’altre. En el cas concret de currículums, les dades seran conservades durant el termini necessari per portar a terme el procés de selecció de personal, excepte indicació en sentit contrari per part de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL utilitza diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes i serveis esmentats com a serveis informàtics i d’emmagatzematge. És per això que comunicarà les seves dades quan calgui per complir amb les finalitats esmentades a la present Política de protecció de dades.

Les dades poden ser cedides així mateix a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles al TITULAR DEL PORTAL.

Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si EL TITULAR DEL PORTAL tracta dades personals que el concerneixen, com també a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions..

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari es pot oposar al tractament de les seves dades. EL TITULAR DEL PORTAL deixarà de tractar les dades tret de motius legítims imperiosos o de l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari pot plantejar les qüestions que consideri en relació amb la present Política, així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos, per a la qual cosa ha de dirigir una comunicació mitjançant correu postal o electrònic al TITULAR DEL PORTAL, a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic indicat anteriorment, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyada d’una còpia del DNI o un document acreditatiu de la seva identitat.

L’interessat disposa així mateix del dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i es pot dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per presentar la reclamació que consideri oportuna.

CONDICIONS D’ÚS

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I ÚS DELS CONTINGUTS:

Els textos, les imatges, el so, els vídeos, els dissenys interactius de pantalla, els dissenys gràfics, les informacions generals o especialitzades i la resta dels continguts d’aquesta web són propietat del TITULAR DEL PORTAL o de tercers que han llicenciat el TITULAR DEL PORTAL per utilitzar-los..

Tots els logotips, les marques i els dissenys industrials que apareixen en aquesta web formen part dels drets de propietat industrial del TITULAR DEL PORTAL i queda prohibida qualsevol modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’expressa autorització del TITULAR DEL PORTAL. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquesta web sense consentiment previ i exprés del TITULAR DEL PORTAL, tret que s’indiqui el contrari o que l’ús que se’n faci sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts al TITULAR DEL PORTAL, la qual cosa no suposaria la concessió de cap mena de llicència a l’usuari. Queda terminantment prohibit l’ús d’aquests continguts per a finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, la moral o l’ordre públic que puguin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, així com la distribució, modificació, alteració o descompilació d’aquests.

No es permet la modificació dels originals d’aquest site de cap manera, ni la reproducció, exhibició pública, presentació, distribució o qualsevol altra utilització dels originals per a cap mena de finalitat comercial o pública, tret que EL TITULAR DEL PORTAL ho autoritzi prèviament i expressament per escrit per a determinats materials. A l’efecte d’aquestes Condicions, queda prohibit qualsevol ús d’aquests materials en qualsevol altra website o en cap entorn informàtic en xarxa per a cap finalitat. L’autorització concedida per utilitzar aquest site s’entén automàticament acabada en cas d’infringir qualsevol d’aquestes Condicions i l’usuari està obligat a destruir immediatament qualsevol informació obtinguda o impresa del site.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS:

EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la informació d’aquest lloc web sigui correcta, estigui actualitzada i sigui completa. Aquest lloc pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

EL TITULAR DEL PORTAL no assumeix cap responsabilitat (i rebutja expressament qualsevol responsabilitat) sobre l’actualització d’aquest lloc per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei, producte o tema descrit en aquest lloc.

EL TITULAR DEL PORTAL tampoc assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que l’usuari pugui sofrir per la falta de disponibilitat o funcionament del site i/o de tots o alguns dels seus elements, informacions, serveis, continguts, etc., o per la manca de veracitat o exactitud de qualsevol d’aquests, així com pels danys i perjudicis que l’usuari pugui sofrir a través d’espais accessibles d’internet, com ara pàgines web, etc., mitjançant hipervincles o links establerts al site.

NOM D’USUARI I CLAU D’ACCÉS:

En cas que alguna pàgina d’aquest site requereixi l’ús de claus d’accés, vostè és responsable de protegir-la davant d’usos i revelacions no autoritzades. Qualsevol ús d’aquest site utilitzant el seu nom i la seva clau d’accés és responsabilitat seva. Informi immediatament el TITULAR DEL PORTAL en cas que adverteixi qualsevol ús o revelació no autoritzat de la seva clau d’accés. L’usuari només pot triar com a clau paraules, números o conjunts de paraules i números que no siguin contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic. Queda prohibida la utilització de claus que, de qualsevol manera, suposin una violació del dret de propietat industrial i intel·lectual o que coincideixin o s’assemblin a denominacions socials o eslògans publicitaris quan no reuneixi els requisits legalment exigibles per fer-ho. Els danys i perjudicis que l’usuari sofreixi o que generi a tercers com a conseqüència d’utilitzar claus i contrasenyes d’accés que vulnerin allò que aquí es disposa són responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.

CONNEXIONS A ALTRES WEBSITES:

Les connexions d’aquest site a websites de tercers només s’han establert com una utilitat per a l’usuari. En cas d’utilitzar aquestes connexions, s’abandonarà aquest site. EL TITULAR DEL PORTAL no ha revisat tots els websites de tercers, no els controla ni és responsable del seu contingut. En conseqüència, EL TITULAR DEL PORTAL no dona suport ni fa cap declaració respecte a aquests websites ni a cap informació, software o altres productes materials que s’hi trobin ni a cap resultat que es pugui aconseguir utilitzant-los. L’usuari és l’únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels websites de tercers connectats a aquest site.

EL TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web sense previ avís i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la pàgina web com la manera en què aquests apareixen presentats o localitzats al seu website.

TRADUCCIONS::

El text d’aquest lloc web pot estar disponible en idiomes que no siguin l’espanyol. El text pot haver estat traduït per una persona o per un software informàtic sense intervenció ni revisió humana. Aquestes traduccions es proporcionen per a la seva comoditat i EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la traducció sigui precisa o completa, tant si és una traducció automàtica com si l’ha fet una persona.

LLEI APLICABLE I FUR:

EL TITULAR DEL PORTAL perseguirà l’incompliment de les Condicions d’ús anteriors, com també qualsevol utilització indeguda del seu website exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Per dirimir les possibles qüestions sobre l’ús d’aquesta web o els seus continguts, els litigis es regiran i s’interpretaran de conformitat amb les presents Condicions d’ús, l’Avís legal i la legislació espanyola i les parts se sotmetran, tret que una llei no ho permeti, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre en virtut del seu domicili.